UKÁŽKÝ PRÁC

Výber časti práce z genealogickej správy rodu Klenovics:

Sample from genealogical report of Klenovics family:

…..o spoločenských a majetkových pomeroch rodu sa dozvedáme až z urbárnych súpisov a to konkrétne zo súpisu grófa Karola Eszterházy zo Sládkovičova z 9. decembra 1805, kde v súpise boldockých obyvateľov je zaznačená vdova Mateja Klenovics (Klenovits Mathei vidua) ako želiarka (Inquilini domiciliati). Podľa súpisu nevlastnila žiadnu pôdu, avšak bývala vo vlastnom dome (Instrumrntum Resignatoriu Dominii ante hac Fundi Religionarii Diószegh de Anno 1805, str. 48. In MOL, sig.: UC 172:21.).......

..... we learn about the social and monetary circumstances of the family from urban inventories, particularly from the inventory of Count Karol Eszterházy of Sládkovičovo dated 9 December 1805, in which a widow of Matthias Klenovics (Klenovits Mathei Vida) is recorded in the inventory of Boldock population as an ironing help (Inquilini domiciliati). According to the inventory, she did not own any land, but lived in her own house (Instrumrntum Resignatoriu Dominion ante hac Fundi Religionarii Diószegh de Anno 1805, p. 48. In MOL, sig.: 172:217  UC .).......

rodokmen

Ukážka reštaurátorskej práce:
Ukážka reštaurátorskej práce:

Before

After

Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní

Before

After

Najstaršia rímska kamenná pamiatka nájdená na území Slovenska s latinským nápisom z náhrobku rímskeho vojaka a obchodníka Quintusa Atiliusa z obdobia r. 70 až 138 po Kristovi. 

Najstaršia rímska kamenná pamiatka nájdená na území Slovenska s latinským nápisom z náhrobku rímskeho vojaka a obchodníka Quintusa Atiliusa z obdobia r. 70 až 138 po Kristovi. 

LatinPicture

listina