AD FONTES

Genealógia je pomocná historická veda, ktorej predmetom skúmania sú rodinné príbuzenské zväzky, vymedzené z biologického a právneho pohľadu. Rodovú postupnosť môžeme zaznamenať nielen v súvislosti s privilegovanými šľachtickými rodmi, ale rodopisné záznamy nachádzame aj v iných rukopisných formách etnika. V samotnom procese genealogického výskumu sú dominujúce relevantné údaje resp. fakty z dostupných archívov.

Genealogy is a supporting historical science, which examines family kinship ties, as defined in biological and legal perspectives. Family sequences can be found not only in relation to privileged aristocratic families, but genealogic records are also found in other forms of handwritten manuscripts. Relevant information is dominant in the genealogical research process itself i.e. facts from the available archives.

Genealogický výskum je v prvom rade zameraný na údaje o narodení, sobáši, smrti jednotlivých osôb. Pri zostavovaní rodostromu je potrebné ísť k prameňom - AD FONTES. Tieto údaje tvoria hlavnú časť práce. Výskum sa ďalej opiera o vyhľadávanie údajov v pozemkových knihách, mapách, svadobných ohláškach, úradných dokumentoch atď. Po každom spracovaní klient obdrží informácie metodologického spracovania, použitia zdrojov a tiež návrh pre prípadné ďalšie kroky, ktoré by sa dali v samotnom výskume ešte podniknúť.

Genealogy research is primarily focused on data related to births, marriages and deaths of individuals. When drawing up the family tree you need to go to the source - AD FONTES. These data form the main part of the work. The research also relies on data mining in the landowner records, maps, wedding announcements, official documents etc. After each process, the client receives the information about processing methodology, usage of the sources and proposals for possible next steps that could be followed in further research.

mapa