genealogia genea genealogia rodostrom rodokmen family tree genealogy

Láka Vás spoznať odhalenie tajomstva o Vašich predkoch? Ak áno, rád Vám pomôžem vyhľadať faktografické údaje z Vašej histórie zostavením rodostromu predchádzajúcich generácií. Údaje budú spracované po preštudovaní matrík, historických dokumentov, starých pozemkových kníh alebo demografických údajov z archívov. Spracovanie samotného výskumu môže byť formou jednoduchého rodostromu alebo formou komplikovaného rozrodu. Faktografické údaje budú vyhodnotené v záverečnej správe – rešerše. Genealogický výskum môže byť spracovaný aj s grafickým prevedením, doplnený lokalizáciou dedín či miest, kde žili Vaši predkovia. Tieto služby sú poskytované každému klientovi, ktorý chce spoznať niečo viac o svojich predkoch a tiež sú službou potomkov bývalých emigrantov.

orivieto.png rodostrom.png rodokmen.png libri_antichi.png

Genealogické služby:

Heraldické služby:

Genealogical sevicies:

Heraldical servicies:

genealogické poradenstvo

vypracovanie rodokmeňov

 vzostupnom poradí

vyhľadávanie

rodných listov

krstných listov

úmrtných listov

birmovných listov

sobášnych listov

heraldické poradenstvo

heraldický výzkum

registrácia erbov

tvorba erbov

poradenstvo ohľadom

šľachtickývh rodov

genealogy consultancy

development of family trees

 in ascending order

Searches:

Birth certificates

Certificates of baptism

Letters of Confirmation

Marriage certificates

heraldic consultations

heraldic research

creation of coats of arms

registration of coats of arms


consulting services related to aristocratic and noble family lines

Preklady z latinského jazyka do slovenského jazyka
Reštaurátorské práce
Vyhľadávanie príbuzných na Slovensku
Vyhľadávanie príbuzných, ktorí emigrovali do zahraničia
Organizácia stretnutí s príbuznými, ktorých ste nikdy nepoznali

Organizácia prehliadky na Slovensku

Translations services from Latin language into Slovak language
Restoration work
Search for relatives in Slovakia
Search for relatives who emigrated abroad
Organising meetings with relatives, whom you never knew
Organising visits to/around Slovakia


Anjel